ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการบริการ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการบริการ

บริการ meiji e-buddy (ต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ให้บริการ" หรือ "เรา" หรือ "พวกเรา") สงวนสิทธิ์ให้บริการสั่งซื้อสินค้าทาง เว็บไซต์ หรือ ช่องทางอื่นใดที่ทางผู้ให้บริการได้กำหนดเอาไว้ ซึ่งรวมถึงการ ขายผลิตภัณฑ์ สินค้า หรือบริการจัดส่งสินค้า (ต่อไปนี้เรียกว่า "บริการ") ให้กับลูกค้า (ต่อไปนี้เรียกว่า "ลูกค้า" หรือ "คุณ" หรือ "ท่าน" หรือ "ผู้รับบริการ" ) ที่เป็นบุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคล การให้บริการนี้ มีพื้นที่จำกัด และผู้ให้บริการมีสิทธิปฏิเสธการให้บริการแก่ลูกค้าที่อยู่นอกพื้นที่บริการ ในการใช้บริการนี้ ท่านจะต้องยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าทางเว็บไซต์ หรือ ช่องทางอื่นใดที่ทางผู้ให้บริการได้กำหนดเอาไว้ และอนุญาตให้ผู้ให้บริการดำเนินการจัดการข้อมูลของท่านได้ โดยท่านจะต้องยืนยันตัวตนก่อนการใช้บริการ โปรดทราบว่าการใช้บริการนี้มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย โดยระบุในใบเสร็จรับเงิน/เอกสารการซื้อขาย ที่ถูกแสดงบนเว็บไซต์หรือช่องทางอื่นใดที่ผู้ให้บริการได้กำหนดเอาไว้ หรือได้รับในวันที่ผู้ให้บริการจัดส่งสินค้าให้แก่ท่าน ณ ที่อยู่ที่ท่านได้แจ้งต่อผู้ให้บริการ สัญญาระหว่างท่านและผู้ให้บริการในการซื้อสินค้าจะเกิดขึ้นต่อเมื่อท่านได้ตกลงยอมรับในสินค้าและราคาสินค้าดังกล่าว ทั้งนี้จำนวนสินค้าที่มีจำหน่ายจะขึ้นอยู่กับจำนวนสินค้าที่ผู้ให้บริการมีอยู่ ซึ่งผู้ให้บริการไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะมีสินค้า ตามรายการและรายละเอียดที่ได้แสดงไว้ในเว็บไซต์ หรือ ช่องทางอื่นใดที่ทางผู้ให้บริการได้กำหนดเอาไว้ การสั่งซื้อสินค้าผ่านบริการของผู้ให้บริการนี้ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข การสั่งซื้อสินค้าทางเว็บไซต์ หรือ ช่องทางอื่นใดที่ทางผู้ให้บริการได้กำหนดเอาไว้

ราคาและการชำระเงิน

ชำระเงินสำหรับการสั่งซื้อทั้งหมดจะต้องชำระผ่านช่องทางที่ถูกกำหนดไว้บนเว็บไซต์ ภายใต้บริการหรือช่องทางที่เราจัดสรรไว้ให้เท่านั้น ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง จำกัด แก้ไข หรือยกเลิกวิธีการชำระเงินใดๆ ลูกค้าจะต้องตรวจสอบรายละเอียดดังกล่าวในขณะที่ใช้งาน

ราคาที่แสดงเว็บไซต์ หรือช่องทางอื่นใดที่เรากำหนดไว้ เป็นราคาที่คุณจะถูกเรียกเก็บสำหรับสินค้า ซึ่งจะเป็นราคาของสินค้าหรือบริการจริง ที่แสดงในร้านค้าในวันที่คุณยืนยันการสั่งซื้อ รวมถึงข้อเสนอส่งเสริมการขายใดๆ หากมี เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการชำระเงิน คุณยอมรับว่าราคาของผลิตภัณฑ์หรือบริการ อาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงระหว่างวันที่ยืนยันการสั่งซื้อและวันที่จัดส่ง

การชำระเงินจะครอบคลุมค่าสินค้าหรือค่าบริการทั้งหมดที่สั่งซื้อและสินค้าประเภทอื่นๆ ที่ราคาขายในร้านค้า ณ วันนั้น

ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการออกเอกสาร

ท่านรับทราบ และ ยินยอม ที่จะรับเอกสารหลักฐานการทำธุรกรรมกับเราทางอิเล็กทรอนิกซ์ และ ให้เราส่งมอบข้อมูลการทำธุรกรรม ซื้อ-ขาย รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล หรือ บริษัท ที่ท่านได้ระบุข้อมูลไว้บนเว็บไซต์ของเรา เราจะจัดส่งให้กับกรมสรรพากร หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐบาลเพื่อออกเอกสารใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี ทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับท่าน โดยท่านรับทราบว่าต้องระบุข้อมูลที่จำเป็นเพื่อจะได้รับ ใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี มอบให้ท่านผ่านช่องทางที่เรากำหนดไว้ให้ทางอีเมล์ที่ท่านลงทะเบียนไว้บนเว็บไซต์ของเรา และ ท่านรับรองว่าข้อมูลที่ระบุมานั้นเป็นข้อมูลจริงทุกประการ โดยทางเราจะไม่ขอรับผิดชอบ หรือ ร่วมรับผิดชอบหากมีการผิดพลาดของข้อมูล รวมถึงจะไม่แก้ไข หรือ ยกเลิก ข้อมูล และ เอกสารการออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี ที่ได้ออกไปแล้ว และ เราอาจจะส่งมอบข้อมูลให้ พาร์ทเนอร์ของเรา หรือ บุคคลที่สาม ที่เราจัดหามาเพื่อให้บริการกับท่านได้บรรลุตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการบริการ

เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายการสินค้าในใบสั่งซื้อ

เมื่อลูกค้าทำการยืนยันการสั่งซื้อสินค้าและชำระเงินกับทางเราในทุกช่องทางการสั่งซื้อแล้ว เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก , แก้ไข หรือทำการอื่นใดที่ทำให้รายการสั่งซื้อถูกปรับแก้หรือยกเลิกจากการยืนยันการสั่งซื้อแล้วนั้น และ ขอสงวนสิทธิ์ในการขอทำการคืนเงิน , ค่าใช้จ่ายใดใด หรือ สิทธิ์ส่วนลดในทุกรูปแบบที่ท่านได้ใช้ไปในรายการสั่งซื้อดังกล่าว

การปฏิเสธการรับสินค้าและการคืนสินค้า

ลูกค้าสามารถปฎิเสธการรับสินค้า หรือ คืนสินค้า ในรายการสินค้าที่มีปัญหา ซึ่งตามเงื่อนไขนั้นลูกค้าทำได้ก่อนที่ลูกค้าจะยืนยันรับสินค้า หรือ ก่อนที่สินค้านั้นถูกส่งมอบให้ลูกค้าสำเร็จแล้ว ซึ่งลูกค้า หรือ ผู้รับสินค้า จะต้องตรวจสอบด้วยตนเองก่อนรับสินค้า โดยรายการที่อยู่ในเงื่อนไขดังนี้

1. ปฎิเสธรับสินค้า หรือ คืนสินค้า ก่อนรับสินค้า ทำได้กรณีดังต่อไปนี้

1.1 สินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ชำรุด , เสียหาย , แตกสลาย โดยสามารถมองเห็นได้จากภายนอก

1.2 วันที่หมดอายุไปแล้วก่อนที่ลูกค้าจะรับสินค้า

1.3 สินค้าที่ลูกค้าได้รับไม่ตรงกับสินค้าที่ลูกค้าได้ทำการยืนยันการสั่งซื้อไปแล้ว

1.4 สินค้ามีคราบสกปรก ที่อาจมีผลทำให้มีความเสี่ยงทางด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยอาหาร

เมื่อมีการปฏิเสธการรับสินค้า ลูกค้าจะต้องลงชื่อยืนยันการปฏิเสธการรับสินค้าบนใบเสร็จรับเงินพร้อมเขียนเหตุผลประกอบการคืนสินค้า หรือ แจ้งพนักงานของทางเราให้ทราบโดยทันที โดยหากมีสินค้าที่ต้องคืนทางเราจะรับการคืนหรือชดเชยให้กรณีที่สินค้านั้นยังไม่ถูกเปิดใช้งาน อยู่ในสภาพเดียวกับที่เราจัดส่งไปให้ และ เก็บรักษาในอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียสตลอดเวลา เท่านั้น หากท่านยืนยันรับสินค้าที่มีปัญหาไปแล้วทางเราขอสงวนสิทธิในการไม่รับผิดชอบชดเชยในทุกกรณี

2. คืนสินค้า หลังจากรับสินค้าไปแล้ว ทำได้กรณีดังต่อไปนี้

2.1 สินค้าเสื่อมสภาพ , เสื่อมคุณภาพ

ซึ่งเมื่อหากพบปัญหาทางด้านคุณภาพหลังจากสินค้าถูกส่งมอบไปแล้ว ลูกค้าจะต้องแจ้งให้ทางบริษัทฯทราบทันที หรือแจ้งไม่เกินวันที่หมดอายุของสินค้า โดยทางเราจะขอให้ท่านเก็บรักษาสินค้าเอาไว้เพื่อให้ทางเราไปรับคืน ให้อยู่ในสภาพเดิม และรักษาในอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียสเท่านั้น และติดต่อแจ้งทางเราเพื่อรับเรื่องและนำมาตรวจสอบ ซึ่งขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบและยืนยันด้านคุณภาพจากทางโรงงานเพื่อพิสูจน์ทราบสาเหตุที่แท้จริง โดยผลสรุปจากทางเราถือเป็นที่สิ้นสุด

การเปลี่ยนแปลง และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน

เรามีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน หรือแก้ไขข้อกำหนดของประกาศความเป็นส่วนตัวนี้เมื่อใดก็ได้ โดยเราจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านช่องทางเว็บไซต์ หรือช่องทางอื่นของเราตามความเหมาะสมอย่างน้อย 3 วันทำการก่อนวันที่ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้จะมีผลใช้บังคับ เราจะลงประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับที่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันแล้วบนเว็บไซต์ https://www.meijie-buddy.com โดยเป็นหน้าที่ของท่านในการอ่านและทบทวนประกาศความเป็นส่วนตัวอยู่เสมอ ทั้งนี้การที่ท่านใช้เว็บไซต์ หรือบริการ หรือติดต่อ หรือมีส่วนรวมกับ meiji e-buddy ต่อไปภายหลังวันที่มีผลบังคับใช้ หรือภายหลังการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน หรือการแก้ไขประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ ให้ถือว่าท่านได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลง การปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน หรือการแก้ไขดังกล่าวแล้ว

การแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขของผู้ให้บริการ

ผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิในการแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ ณ เวลาใดๆ ก็ได้ ทั้งนี้ ให้ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้มีผลบังคับใช้เมื่อมีการลงไว้ ในเว็บไซต์ของเรา หรือ ช่องทางอื่นใดที่เรากำหนดไว้สำหรับการให้บริการ และถือว่าท่านได้ให้ความตกลงในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ที่ได้มีการแก้ไขใหม่แล้ว เมื่อท่านใช้บริการสั่งซื้อสินค้า ผู้ให้บริการอาจทำการยกเลิกการให้บริการนี้ ณ เวลาใดๆ ก็ได้

ช่องทางการติดต่อเรา

บริษัท ซีพี - เมจิ จำกัด ที่อยู่ เลขที่ 1 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 2 ชั้น 30 ถนน รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

เบอร์โทร 095-3680-355

อีเมล์ meijidelivery@cpmeiji.com